Авва Евагриј (pdf)

Авва Евагриј

Добротољубие (том 1)

Поуки за подвижништвото од монахот Евагриј

5. Изреки за духовниот живот – според буквите на грчката азбука

1. Неумесно е оној што ги бара почестите да бега од нив, зашто за трудот се даваат почести.

2. Сакаш ли да Го познаеш Бога? Познај се најнапред себе си.

3. Вистинскиот пријател е оној , кој брза да нѐ извести за радосните настани.

4. Со ништо не е сообразно да мислиме високо за себе си, а да извршуваме ниски дела.

5. Високото мислење за себе си во сѐ му пречи на самопознавањето.

6. Неразумниот демон на животот е хегемонот - управителот.

7. Благородството на душата се открива и во добрата расположба.

8. Благочестив е оној кој не си противречи на себе си, кој живее сообразно со барањата на својата разумна природа.

9. Храмот Божји - е беспрекорниот човек.

10. Најлошата придобивка е лошиот живот.

11. Говори што е потребно и како што е потребно, па нема да го слушнеш и она што е непотребно.

12. Најдобрата придобивка, тоа е верниот пријател.

13. Болеста на душата е суетното однесување.

14. Патникот и сиромавиот се Божји коллуриј(?) (Откр. 3, 18). Помажи ги твоите очи со каллуриј, за да гледаш. Коллуриј е милосрдие спрема оние кои имаат потреба од нашата помош.

15. Оној што ги прима нив со сочувство - тој ,скоро ќе прогледа.

16. На сите им прави добро, а особено на оние, кои не можат со ништо да ти се оддолжат.

17. Правичниот бранител е како чаша студена вода.

18. Целомудрен е оној што има кротка душа, тој е како херувим.

19. Честа во староста е доказ за трудољубивоста пред староста.

20. Ревноста во младоста е залог за честа во староста.

21. Светилото на душата е вистинското соѕерцание.

22. Сакајќи го она што не треба да го сакаш, нема да го сакаш она што си должен да го сакаш.

23. Подобро е да добиеш лажно злато, отколку лажен пријател.

24. Чистата душа Му е угодна на Бога.

25. Полошо од самољубието е - сѐ да се мрази!

Авва Евагриј